Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Brook Coffee Company

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Brook Coffee Company gevestigd Hoge Larenseweg 223 1221AP Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 6168133.

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aanbiedingen van Brook Coffee Company ontvangt, of overeenkomsten sluit.

Overeenkomst: wederzijds aangegane verbintenis tussen Brook Coffee Company en wederpartij.

2. Toepasselijkheid/conversie

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Brook Coffee Company en haar wederpartij. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
2.3 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de wederpartij is uitgesloten, tenzij Brook Coffee Company de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. 2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Brook Coffee Company, voor de uitvoering waarvan door Brook Coffee Company derden worden ingeschakeld.

2.5 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen waarvan de toepasselijkheid tussen Brook Coffee Company en de wederpartij is overeengekomen voor een afzonderlijke overeenkomst, zijn niet van toepassing op overige aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten tussen Brook Coffee Company en de wederpartij.

2.6 Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend of kan op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep worden gedaan, dan blijven de partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
2.7 Brook Coffee Company behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatst verstrekte versie aan wederpartij.

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
3.1 Iedere aanbieding van Brook Coffee Company is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
3.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Brook Coffee Company deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een orderbevestiging of pro- forma factuur per elektronische weg verzendt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.3 Al dan niet in catalogi of elektronisch getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
Brook Coffee Company is niet gehouden tot nalevering van eerder geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van Brook Coffee Company zijn genomen.
3.4 Brook Coffee Company kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij naar redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
4.2 Bij wijziging van de factoren waarop de prijzen van Brook Coffee Company zijn gebaseerd, heeft Brook Coffee Company het recht na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst de aangeboden prijzen aan te passen. Indien Brook Coffee Company de aangeboden prijzen binnen een termijn van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Brook Coffee Company tot enige schadevergoeding is gehouden.

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van levering, dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Bij nalatigheid zal de wederpartij alle bijkomende kosten verschuldigd zijn.

5.3 Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de wederpartij.

6. Levering

6.1 Een door Brook Coffee Company opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Brook Coffee Company verstrekte gegevens. De levertijd zal door Brook Coffee Company zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.2 De overeengekomen levertijd is een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Brook Coffee Company schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.3 Indien Brook Coffee Company gegevens behoeft van de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze gegevens aan Brook Coffee Company heeft verstrekt.

6.4 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding terzake.

7. Deelleveringen

Brook Coffee Company is gerechtigd in gedeelten te presteren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Brook Coffee Company gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

8. Transport/risico

8.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van Brook Coffee Company.
8.2 Zodra de verkochte zaak door Brook Coffee Company of een door deze aangewezen vervoerder aan de wederpartij is afgeleverd, is de zaak vanaf het moment van levering voor risico van de wederpartij, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.

9. Verpakking

9.1 De voor herhaald gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van Brook Coffee Company. De wederpartij is verplicht de voor hergebruik bestemde verpakking aan Brook Coffee Company terug te zenden. Terugzending geschiedt voor rekening van de wederpartij.

9.2 Brook Coffee Company is gerechtigd voor de terugzending van de voor hergebruik bestemde verpakking een termijn te stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden.

9.3 Brook Coffee Company is verplicht de binnen de gestelde termijn als genoemd in lid 2 teruggezonden verpakking van de wederpartij terug te nemen tegen de daarvoor door Brook Coffee Company bij de wederpartij in rekening gebrachte prijs, tenzij aan de wederpartij ten minste drie maanden voor de datum waarop een andere prijs zal gelden mededeling van deze prijswijziging is gedaan.

9.4 De verplichting van Brook Coffee Company tot terugname en restitutie van de berekende prijs geldt alleen indien de voor hergebruik bestemde verpakking in goede staat verkeert, schoon is en geen afval bevat.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door Brook Coffee Company aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Brook Coffee Company totdat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. Eigendom van de geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de wederpartij over, nadat de wederpartij al hetgeen ter zake van enige overeenkomst met Brook Coffee Company is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.

10.2 Indien Brook Coffee Company ingevolge lid 1 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt dan wel aan een derde longa manu levert, dan zal de vordering van Brook Coffee Company op de wederpartij terzake van deze zaken tot het totaalbedrag dat de wederpartij aan Brook Coffee Company verschuldigd is, verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is gelijk aan de koopsom die is, dan wel zou kunnen worden, gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop aan derden van de teruggehaalde zaken.

10.3 Behoudens het bepaalde in artikel 10.4 mag de wederpartij de geleverde zaken, voordat de eigendom daarvan op hem is overgegaan, niet belasten, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mogen, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, de geleverde zaken enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast.
10.4 De wederpartij is slechts gerechtigd de geleverde zaken, waarvan Brook Coffee Company eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de wederpartij haar normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
10.5 De wederpartij verplicht zich om op eerste verzoek van Brook Coffee Company, of door Brook Coffee Company aan te wijzen (rechts)personen, de geleverde zaken ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de geleverde zaken zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken mee te nemen.
10.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement dient de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-) rechten van Brook Coffee Company.

11. Betaling

11.1 Pro-forma facturen van Brook Coffee Company dienen per omgaande voldaan te worden op een door Brook Coffee Company aan te geven wijze alvorens tot levering wordt overgegaan. Is binnen 3 weken geen betaling ontvangen dan is de order geannuleerd mits anders schriftelijk overeengekomen. Mocht een factuur betaling achteraf zijn overeengekomen dan geldt een toeslag van € 16,00 als bijdrage in de kosten. Facturen van Brook Coffee Company dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door Brook Coffee Company aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop Brook Coffee Company de betaling ontvangt.

11.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder korting of beroep op compensatie.
11.3 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is deze vanaf de vervaldatum van de factuur in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

11.4 De wederpartij is vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand verschuldigd.
11.5 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11.7 Ingeval van niet tijdige betaling is de wederpartij de terzake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van 250,– euro. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Brook Coffee Company voor de invordering een derde heeft ingeschakeld.
11.8 Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Brook Coffee Company hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Brook Coffee Company bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Brook Coffee Company om schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.

12. Verrekening en zekerheid

12.1 Brook Coffee Company is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op Brook Coffee Company.

12.2 Ingeval de vordering van Brook Coffee Company op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Brook Coffee Company van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd, of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd, of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Brook Coffee Company zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

12.3 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Brook Coffee Company terstond genoegzaam en in de door Brook Coffee Company gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Brook Coffee Company gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

12.4 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen van de wederpartij terstond opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt doordat Brook Coffee Company toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is beperkt tot het factuurbedrag dat Brook Coffee Company in rekening heeft gebracht.
13.2 Brook Coffee Company is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, schade wegens gederfde winst, vertragingschade, gevolgschade of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde ook of van welke aard ook.
13.3 Voorts is Brook Coffee Company niet aansprakelijk voor schade wegens door Brook Coffee Company gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
Onverminderd het bovenstaande is Brook Coffee Company niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de wederpartij.
13.4 De wederpartij vrijwaart Brook Coffee Company tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de door Brook Coffee Company geleverde zaken.
13.5 De wederpartij is gehouden om iedere schadeveroorzakende gebeurtenis binnen een termijn van 14 dagen na de gebeurtenis, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Brook Coffee Company te melden, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding vervalt.
13.6 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. 13.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Brook Coffee Company op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de aansprakelijkheid van Brook Coffee Company beperkt tot een bedrag van
€ 2.500.000,– (euro) per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

14. Gebreken; klachttermijnen; retourzendingen
14.1 De wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Daartoe dient de wederpartij de geleverde zaken bij aflevering ondermeer, op onderstaande punten te onderzoeken:

• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en het aantal betreft overeenstemmen met hetgeen tussen partijen is overeengekomen; • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 14.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, vrachtbrief of enig ander vervoersdocument. Daarnaast is de wederpartij tevens gehouden deze gebreken en/of tekorten binnen drie dagen na levering per e-mail of schriftelijk aan Brook Coffee Company te melden.

14.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Brook Coffee Company.

14.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Brook Coffee Company.
14.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van geleverde zaken vervalt indien de zaken zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend. 14.6 De door Brook Coffee Company geleverde zaken waarop klachten betrekking hebben moeten ter beoordeling voor Brook Coffee Company beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zaken zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
14.7 Retourzendingen worden na toestemming van Brook Coffee Company verzonden. Retourzendingen die zonder toestemming van Brook Coffee Company worden verzonden worden door Brook Coffee Company voor rekening en risico van de wederpartij tot zijn beschikking.

15. Intellectuele eigendom/auteursrechten

15.1 De door Brook Coffee Company geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door Brook Coffee Company geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Brook Coffee Company naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
15.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij Brook Coffee Company niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

16. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
16.1 Indien de wederpartij, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Brook Coffee Company gerechtigd:

• de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;

• en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Brook Coffee Company tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Brook Coffee Company verder toekomende rechten.

16.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij, dan wel ondercuratelestelling van de wederpartij, zullen alle overeenkomsten met Brook Coffee Company van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Brook Coffee Company de wederpartij binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Brook Coffee Company zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Brook Coffee Company verder toekomende rechten.

16.3 Voorts is Brook Coffee Company bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te vernietigen indien na het sluiten van de overeenkomst Brook Coffee Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

17. Overmacht

17.1 Indien Brook Coffee Company door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, is Brook Coffee Company bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

17.2 Onder overmacht van Brook Coffee Company wordt verstaan elke van de wil van Brook Coffee Company onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Brook Coffee Company kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ondermeer gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of het niet voldoen door toeleveranciers van Brook Coffee Company aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

17.3 Voorzover Brook Coffee Company ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brook Coffee Company gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

18. Terugroepacties

De wederpartij is verplicht haar medewerking te verlenen aan terugroepacties indien het naar het oordeel van Brook Coffee Company noodzakelijk is de door haar geleverde zaken terug te roepen bij de consument.

19. Disclaimer

19.1 De wederpartij verleent Brook Coffee Company toestemming de door de wederpartij verstrekte gegevens in een databestand op te slaan.

19.2 De website van Brook Coffee Company en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Brook Coffee Company vereist. Brook Coffee Company sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van haar website en de inhoud ervan.

20. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de wederpartij tegen Brook Coffee Company verjaren door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij ter zake heeft geprotesteerd.

21. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

21.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brook Coffee Company en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
21.2 Eventuele geschillen tussen Brook Coffee Company en de wederpartij zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.